Во Стратегијата на Министерството за култура 2018-2020 ниту еднаш не е споменат македонскиот јазик. Професорките кои изминатиот период се на браникот на македонскиот јазик и против спорниот закон за употреба на јазиците, го повикуваат министерството и професорите поддржувачи на СДСМ да објаснат што се случува.

„Не што зборот не е збор, туку лажевте! Во Стратегијата на Министерството за култура 2018-2020 на 49 страници ниту еднаш не е спомнат македонскиот јазик! Какви фондови, каква афирмација! Ајде сега нека излезе проф. Људмил Спасов, претседател на Советот за македонски јазик при Министерството за култура, кој држеше прес-конференции за мерките за афирмација на македонскиот јазик и нека објасни зошто ги нема! Исто како што и во Буџетот за 2018 година нема еден денар за македонскиот јазик! Срам да ви е!“, вели професорката од Институтот по македонски јазик, Симона Груевска-Маџоска.

Во продолжение на оваа вест можете да ја прочитате Стратегијата.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

СТРАТЕШКИ ПЛАН
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
2018-2020

Јануари 2018, Скопје
1.1. ВОВЕД
Во согласност со Методологијата за стратешко планирање и подготвување на годишната програма на Владата на Република Македонија, Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2018 година и Упатството за начинот, содржината и формата на подготвување на стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа, Министерството за култура, како надлежен орган за состојбите во областа на културата, подготви Стратешки план за периодот 2018-2020 година.
Стратешкиот план ги содржи мерките и активностите за спроведување на реформските процеси во културата и политиките во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за наредниот период. Овој план ги содржи мерките и активностите кои произлегуваат од Програмата за работа на Владата на РМ за периодот 2017-2020 година и од Националната програма за усвојување на правото на ЕУ-НПАА.
Стратешкиот план на Министерството за култура за периодот 2018-2020 година опфаќа програми и потпрограмии за поголемиот дел од реформските процеси во областа на културата во Македонија.
Во наредниот период активностите на Министерството за култура ќе бидат насочени кон потребата за негување и зацврстување на силна и стабилна демократија, на личните права и слободи, на разновидноста и слободата на изразување, при што новото читање на културата во Македонија се засновуваа врз: еднакви културни права за сите, креирање простор за негување на разновидноста и плуралните културни идентитети и напуштање на ретроградните етнонационалистички концепти во дејствувањето во социокултурниот простор.
Како посебни цели на културниот развој во наредниот период во стратешкиот план се утврдени: поттикнување на уметничкото творештво, промоција на индивидуалниот развој, унапредување на заемното разбирање и рамноправната вклученост на чувствителните групи во културната продукција и во социокултурниот живот, активен развој на независниот културен сектор, широка достапност на културата и рамноправно и активно учество на публиката во развојот на публиката, развој на регионалната и на меѓународната културна соработка, заштита и вреднување на културното наследство според европски концепти итн.
Министерството за култура, како државен орган надлежен за работите во културата, ги формулира базичните принципи на стратешкиот развој во наредниот период, како: еднаквост, пристап, учество и права. Овие принципи се засновуваат врз основното човеково право – правото на култура – како неприкосновено право околу коешто се поставени и принципите на идниот стратегиски развој на културата. Врз овие принципи се развиваат основите на новата културна политика: демократизацијата на културата, поддршката на креативноста, плурализмот и инклузивноста, граѓанскиот концепт во културата итн.

1.2. МИСИЈА
Mисијата на Министерството за култура е да се создадат услови за развој на координирана и ефикасна културна политика преку: воспоставување функционални законодавни, организациски, материјални и финансиски услови за развој на културата; воспоставување експертска и вонпартиска кадровска политика; обезбедување автономија на субјектите во културата; воведување принципи на транспарентност и партиципативност во процесите на носење одлуки и стратегиско управување, особено евалуација, анализи, истражувања и интерсекторско усогласување со другите ресори на државните политики.

1.3. ВИЗИЈА
Демократизација, плурализација и автономија на културната и на уметничката продукција; партиципативност во одлучувањето; динамичен и одржлив културен развој; рамноправна дистрибуција на средствата во согласност со зацртаните приоритети; ефикасна заштита на културното наследство; развој на критичката култура; поттикнување на општествената одговорност во сите културни практики и создавање релации меѓу културата и другите сфери на општествено живеење.
1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Задачите и обврските на Mинистерството за култура, кое нема подрачни единици во својот состав, произлегуваат од пропишаните специфични надлежности во следниве области:
– Дејности од областа на културата и уметноста;
– Промоција на културата, на културниот развој и на културните политики;
– Меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО;
– Соработка со институциите на ЕУ и интегрирање на европските вредности;
– Организација, развој и финансирање на културата;
– Афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците на РМ;
– Следење, анализирање и предлагање акти и мерки за развој и унапредување на културата;
– Заштита, управување и ревитализација на културното наследство;
– Остварување и заштита на авторското право и сродните права;
– Надзор од надлежност во културата;
– Подготовка на прописи и на други акти од областа на културата.
Улогата на Министерството за култура во областите за кои е надлежно е:
– креирање и развивање политики во областите од делокругот на дејствувањето;
– подготвување и предлагање закони и други прописи за областите од својата надлежност;
– усогласување на законите, прописите, меѓународните и европските конвенции и договори;
– следење на спроведувањето на прописите за да се оцени дали прописите ги остваруваат очекуваните резултати;
– вршење инспекциски надзор над спроведувањето на прописите со кои се уредуваат областите за кои е надлежно.
1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Министерството за култура е орган на државната управа со кој раководи министер. Делокругот на работа на Министерството за култура е утврден во член 26 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11).
Во согласност со наведената законска одредба, Министерството за култура е надлежно да врши работи што се однесуваат на:
– следењето, анализирањето и предлагањето акти и мерки за развој и унапредување на културата;
– организацијата, финансирањето и развојот на мрежата на националните установи и финансирањето програми и проекти од национален интерес во оваа област;
– заштитата на културното богатство;
– издавачката, музичката, сценско-уметничката, филмската, галериската, библиотечната, архивската, музејската и кинотечната дејност, дејноста на домовите на културата и дејноста за посредување во културата;
– заштитата на авторското право и сродните права;
– споменичното одбележување на настани и истакнати личности од национален интерес;
– инспекцискиот надзор во негова надлежност;
– други работи утврдени со закон.
Министерството за култура остварува поблиска соработка и координација со органите на државна управа заради развивање интегриран пристап во планирањето на развојот на спецификите наведени во точката 1.4. од овој документ, и тоа:
– со Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија;
– со Министерството за финансии – за реализирање на Годишната програма на Министерството за култура, за европските фондови и друг вид странска помош;
– со Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија – (Државен пазарен инспекторат, Сектор за туризам, Агенција за туризам), Министерството за внатрешни работи – Оддел за организиран криминал, Царинската управа и со Министерството за правда – за авторското право и сродните права, заштитата на културното наследство и развој на културниот туризам;
– со Министерството за образование и наука и Управата за образование на припадниците на заедниците – за културата на припадниците на заедниците;
– со Секретаријатот за европски прашања – усогласување со европското законодавство (НПАА), за спроведување на програмите на ЕУ (Креативна Европа, Култура и МЕДИА), Инструментот за претпристапна помош ИПА, за аудиовизуелната дејност, авторското право и сродните права и за заштитата на културното наследство;
– со Министерството за образование и наука – во образованието да се промовираат културата и културното наследство;
– со Министерството за надворешни работи – за меѓународната соработка и за ратификација и склучување на меѓународни договори;
– со Државниот завод за индустриска сопственост, Министерството за економија, Советот за радиодифузија, со Министерството за внатрешни работи и други надлежни органи – за спроведување на режимот на интелектуалната сопственост што го вклучува и авторското право и сродните права;
– со Инспекцискиот совет на РМ – за поголема ефикасност и стручно оспособување и усовршување на инспекторите за култура, спроведување на стручен испит за добивање лиценца за инспектор, како и други прашања во врска со работењето на инспекциската служба;
– со Државниот завод за статистика – за доставување статистички податоци од областа на културата;
– со Министерството за информатичко општество и администрација – за реформите во јавната администрација;
– со Министерството за локална самоуправа – за децентрализација во културата и соработка во спроведувањето на ЕУ- програми;
– со Министерството за труд и социјална политика за спроведување на политиките – за инклузивност на културата кај ранливите групи и различните групи;
– хоризонтална и вертикална соработка на национално и на локално ниво – за остварување соработка и за спроведување на препораките на УНЕСКО и ЕУ.

1.6. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Во согласност со утврдените надлежности во Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во согласност со член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор, изготвен е Правилник за систематизација на работните места во Министерството за култура, како и Правилник за внатрешна организација на Министерството за култура.
Според карактерот, обемот и степенот на сложеноста на работните места, во Министерството за култура постојат следниве организациски облици (органограм на Министерството за култура):

1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Во согласност со Законот за организација и работа на органите на државната управа, орган во составот на Министерството за култура е Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ, без својство на правно лице.
Во согласност со член 144 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на РМ“ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), орган во составот на Министерството за култура, со својство на правно лице, е и Управата за заштита на културното наследство.
Наведените органи ги раководат директори што ги именува Владата на Република Македонија.

1.8. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Приоритет 1: Развој на координирана и ефикасна културна политика
Цели:
– Воспоставување функционални законодавни, организациски, материјални и финансиски услови за развој на културата.
– Воспоставување експертска и вонпартиска кадровска политика.
– Обезбедување автономија на субјектите во културата.
– Воведување принципи на транспарентност и партиципативност во процесите на носење одлуки и стратегиско управување, особено евалуација, анализи, истражувања и интерсекторско усогласување со другите ресори на државните политики.

Приоритет 2: Градење унитарно, мултикултурно и толерантно општество преку суштинска политичка поддршка со која Македонија ќе се гради како граѓанска држава на сите што живеат во неа: Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите други помали заедници во насока на поголема интеркултурна комуникација и градење дух на меѓусебно почитување
Цели:
– Спроведување културна политика во која клучните вредности се слободата на творештвото, еднаквоста и универзалното добро, а најважните движечки принципи се пристапноста, учеството и еднаквите услови и права на сите.
– Ревизија на целокупната политика во дејноста, критериумите за финансирање во дејноста и востановување нови, врз основа на евалуација и јасни показатели.
– Стриктна децентрализација, односно преминување на дел од центрите за култура /домовите на културата и манифестациите на локално ниво.
– Изготвување приоритетна листа на манифестации што ќе се финансираат од централниот буџет.
– Поддршка на литературно творештво на млади автори.
– Поддршка на преводот и на преводната литература.

Приоритет 3: Унапредување на заштитата на културното наследство и развој на културниот туризам како потенцијал за силен локален економски развој
Цели:
– Евалуација на состојбите во установите за заштита на културното наследство и редефинирање на нивната сегашна и идна улога.
– Програма за давање помош на руралните заедници да изградат капацитети и да се стекнат со знаења и вештини за ставање на своите ресурси (материјални, историски, културни и природни) во функција на поттикнување на туризмот и остварување приходи од туристичка дејност.
– Изработка на Национален акционен план за превенција на криминалот врз културното наследство.
– Преиспитување/децентрализација на постојната музејска мрежа.
– Анализа на постојаните поставки во музеите во Македонија со предлог-мерки.
– Развој на центар за дигитализација на заштитените културни добра и нивна промоција.
Приоритет 4: Унапредување на добрососедските односи, активно учество во регионалните иницијативи и јакнење на соработката со европските и со воневропските земји на билатерален, регионален и на меѓународен план преку културна соработка
Цели:
– Унапредување на добрососедските односи преку културната соработка со соседите.
– Активно учество во регионалните иницијативи и јакнење на соработката со европските и со воневропските земји на билатерален, регионален и на меѓународен план преку културна соработка.
– Грижа за македонските национални малцинства во соседството и за македонската дијаспора во светот и промоција и заштита на македонскиот национален идентитет во услови на глобален диверзитет на нациите и културите.
– Преземање мерки, во согласност со сите цивилизациски придобивки на меѓународен и на регионален план, да не се дозволи на кој било граѓанин на Република Македонија да му се оспорува неговата етничка, културна, јазична, религиозна, родова или друга определба.

Приоритет 5: Интегрирање во Европската Унија
Цели:
– Ставање на европската финансиска поддршка во функција на евроинтеграциските реформски процеси на целата држава и достапност на ИПА и на програмите на Унијата за установите и за граѓанските организации во културата.
– Зајакнување на процесот на планирање, подготвување и следење на реализацијата на националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) како основен стратегиски програмски документ во процесот на усогласување на националното законодавство со законодавството на Европската Унија.
– Обезбедување техничка поддршка на националните и на локалните институции од областа на културата за подготовка на апликациски пакети за апсорпција на ЕУ-фондовите/приоритетите.
– Интегрирање на националните културни политики во европски контекст (компарирање, следење на актуелните трендови, стратегиски модели од земјите членки на ЕУ).
– Подготовка на анализи, развој на стратегии, акциски планови, иницијативи (национални, регионални и сл.) како помошни механизми во евроинтеграциските процеси.
– Обезбедување поголема видливост на европските програми и на реализираните проекти.

1.9. ОСВРТ КОН ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО ПЕРИОДОТ 2016 – 2017 ГОДИНА

1. Уметничко творештво и дејности од областа на културата
– Реализација на програми за рамномерен културен развој на територијата на Република Македонија преку поддршката на голем број проекти во рамките на Годишната програма на Министерството преку реализација на традиционалните манифестации: Топол културен бран, Град на културата, фестивал „Охридско лето“, Струшки вечери на поезијата, Мајски оперски вечери, Скопски џез-фестивал, Танц-фест, Денови на македонската музика, Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, Меѓународен театарски фестивал „Млад отворен театар“ во Скопје, Денови на албанската култура, Фестивал на народни песни и ора „Кенге Јехо“ во Струга, Балкански фестивал на народни песни и игри во Охрид, Гоцеви денови, Нов културен бран и многу други.
– Културни манифестации „Културно лето“ и „Културна зима“ – Проектот предвидува реализација на културни содржини за интензивирање на културниот живот во општините Крушево, Дојран, Берово и Ресен со Преспанскиот Регион. Министерството за култура го иницираше проектот во 2014 година со цел да се овозможи популаризација и анимирање на овие еколошки чисти и културно-туристички атрактивни, а не доволно развиени региони. Со збогатување на културната понуда во овие градови, целта е да се поттикне локалниот културен развој. Проектот предвидува искористување на капацитетите на општините преку понуда на содржините на нов атрактивен начин.
– Локален културен развој – Во функција на дисперзија на културата и создавање општествен амбиент за поттикнување на креативноста на регионално и на локално ниво, Министерството за култура перманентно реализираше содржини во сите општини во Република Македонија. Целта на оваа мерка беше подвижност на установите и достапност на културните содржини од поголеми урбани средини, пред сè, од главниот град во помалите центри, особено во руралните населени места.
– Збогатување на културната понуда за лицата со посебни потреби – Поаѓајќи од начелото за рамноправна положба на сите граѓани и корисници на културните добра на РМ, Министерството за култура доследно го имплементира граѓанскиот концепт во културата. Правото на култура во однос на оваа категорија граѓани, Министерството за култура го развива во два сегмента: достапност до културните вредности преку обезбедување технички пристапи до културните настани и создавање предуслови за развој на нивното творештво преку развивање програми и проекти.
– Развивање навики за културна перцепција кај децата – Проектот предвидува реализација на циклуси на програмски содржини од сите уметнички дејности наменети за децата и младинците. Проектите се дел од програмите од национален интерес на Министерството за култура и имаат едукативна и воспитна функција. Целта е тие да влијаат врз перцепцијата на младата публика со афинитети за учество во културниот живот.
– Стимулативни мерки – Стимулирањето на домашното уметничко творештво е еден од врвните приоритети на Министерството за култура и затоа Министерството континуирано спроведуваше конкурси за откуп на дела од домашни автори и уметници во сите дејности од областа на културата. Со овие откупи се придонесуваше за збогатување на фондот на национални дела, а од друга страна, пошироката публика имаше можност да се запознае со актуелниот македонски творечки опус. Овие стимулативни мерки – конкурси за откупи – се реализираа секоја година. Тие се спроведуваа во сите дејности од областа на културата, и тоа: визуелни уметности преку откуп на ликовни дела и скулптури од галериски формат; музичко-сценска дејност преку откуп на музички дела за различни видови и поддршка за создавање 150 композиции од областа на забавната и на народната музика и 50 детски композиции и во драмска уметност преку откуп на драмски текстови.
– Активно учество на граѓанскиот сектор во културната програма на национално ниво.
– Одбележани јубилеи на значајни личности од областа на културата и уметноста во рамките на програмите од национален интерес.
– Поддржани стручни и дефицитарни кадри во рамките на конкурсот за стручни и дефицитарни кадри на додипломски и постдипломски студии претежно кои ги нема во нашата земја, а се застапени на високообразовните установи во повеќе земји во светот.
– Поддржани самостојни уметници кои ја остваруваат и промовираат културата во земјава и во странство на кои Министерството им ги исплаќа персоналниот данок, пензиското осигурување и здравственото осигурување.
– Во рамките на програмите од национален интерес се реализираа и се поддржуваа: музички проекти, проекти од литературата и издаваштвото, драмски проекти, ликовни проекти, проекти на здруженија на граѓани во рамките на сите дејности од областа на културата и меѓународни манифестации.

2. Заштита на културното наследство
– Во областа на заштитата на недвижното културно наследство, во 2016 година, во согласност со Годишната програма за финансирање прoeкти од национален интерес во културата за областа на заштитата на недвижното културно наследство, се поддржани вкупно 173 проекти, од кои 157 се во надлежност на националните установи, конзерваторски центри и заводи за заштита на културното наследство. Останатите 16 се проекти на 11 субјекти во категоријата на други корисници, како институти, локални установи, здруженија на граѓани.
– Главната определба во Годишната програма за 2016 година е во насока на поддршката на проекти кои се однесуваат на реализацијата на примарните активности во областа, што подразбира континуирана опсервација и заштита на недвижните споменици на културата во сегментите на конзервација, санација, реставрација на сакрални и профани градби, конзервација на фрескоживопис и иконопис, како и во делот на валоризацијата и ревалоризацијата на споменичните добра. Истовремено, продолжен е трендот за адаптација и ревитализација на одделни споменици на културата во современи простори за промоција и презентација на културата. Исто така, продолжија активностите за обнова на фасадите од староградската амбиентална архитектура.
– Како составна компонента во заштитата на културното наследство беа одобрени проекти за реализација на археолошки истражувања, при што беа поддржани класичните истражувачки методи во оваа област, меѓутоа беа одобрени и два проекта со примена на т.н. недеструктивни методи, односно геоскенирање на локалитети каде што основано се претпоставува постоење на археолошки структури, движни и недвижни наоди.
– Поважни проекти реализирани во музејската дејност во 2016 година се: осовременување на депоата во музеите на Mакедонија и ооспоставување постојани поставки во националните музеи.
– Меѓу поддржаните 95 проекти во областа на библиотечната дејност во 2016 година, со кои се обезбеди рамката на елементарното остварување на функциите на библиотеките, во согласност со важечката регулатива за дејноста, најмногубројни се проектите кои се однесуваат на набавувањето на монографски, сериски публикации во интерес на збогатување на книжните фондови. Значајни се проектите за: одржување континуитет во подготвување информации за националната издавачка продукција преку изработка и објавување на македонската тековна библиографија и други библиографии, подготвување елаборати за валоризација на збирки, функционирање на библиотечно-информацискиот систем КОБИСС.МК, стручно оспособување на библиотечниот кадар и подвижната библиотека „Инфобус“ која опслужува повеќе рурални средини.
– Беа поддржани и постапките и мерките релевантни за заштитата на целокупниот библиотечен материјал и реализирањето на програмските цели и проекти за дигитализација на библиотечните добра, снимање на аудиокниги и програмски активности на единствената стрип-библиотека и работилница во Велес. Се реализираа и активности за промовирање и презентирање на тековната книжна продукција, едукативни проекти за младата популација и проекти за лицата со посебни потреби.
– Позначајни активности во областа на заштитата на аудивизуелните добра во 2016 година беа дигитализацијата и реставрацијата на шесте играни филмови на Бранко Гапо и изработката на ДВД–издание на овие остварувања.

3. Меѓународна културна соработка
– Меѓународнатa културна соработка на Република Македонија е значаен сегмент од севкупната соработка што нашата земја ја остварува со странство. Нејзините основни принципи се почитување на културната разновидност, отвореност кон другите култури и подготвеност за интеркултурен дијалог преку размена на културни содржини и реализација на заеднички проекти и иницијативи како на билатерален така и на мултилатерален план.
– Во овие две години беа потпишани неколку меѓународни документи со кои се регулираше, се унапреди и се продлабочи соработката со земјите од регионот и пошироко, како: Програмата за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Црна Гора за периодот 2016-2019 година; Програмата за соработка во областа на културата меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура и исламско управување на Исламската Република Иран за периодот 2016–2020 година; Четвртата програма за соработка во областа на културата, образованието и науката меѓу Република Македонија и Италијанската Република за периодот 2016–2020 година; Програмата за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Хрватска за периодот 2016-2019 година; Меморандумот за соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Музејот за уметност и археологија „Ашмолијан“ при Универзитетот во Оксфорд, Велика Британија; Програмата за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за цивилни работи на Босна и Херцеговина за периодот 2017-2020 година; Извршната програма за соработка во областа на културата за периодот 2018-2023 година меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Народна Република Кина.
– Во контекст на соработката со УНЕСКО, во 2016 година во седиштето на УНЕСКО во Париз, Франција, официјално беше потпишан Договорот меѓу Република Македонија и УНЕСКО за основање на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – ИЗИИС при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје како Институт од втора категорија под покровителство на УНЕСКО чиј фокус е справувањето со катастрофи и намалување на последиците од нив.
– Во рамките на мултилатералната соработка ја истакнуваме вклученоста на Република Македонија во иницијативата „16+1“, што претставува нова платформа за соработка меѓу НР Кина и земјите од Централна и од Источна Европа, во која Македонија активно учествува и се залага за уште поголема и поинтензивна културна соработка. Во таа смисла, во 2017 година беше потпишан Меморандумот за разбирање меѓу министерствата за култура на НР Кина и на земјите од Централна и од Источна Европа за востановување на Координативниот центар за културна соработка во Република Македонија.
– Во овие две години, Секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО интензивно работеше и на спроведување на Конкурсот за превод на квалитетни дела од македонската книжевност на други странски јазици во чии рамки беше поддржан преводот на 68 дела од македонски автори од сите генерации.

4. Интегрирање во Европската Унија

Секторот за европски интеграции ги спроведува интегративните процеси во културниот ресор во РМ преку програмите и другите легислативни инструменти на ЕК, Советот на Европа, односно институциите на ЕУ, другите меѓународни организации и регионални иницијативи, активно следење и спроведување на политиката за евроинтеграции на Владата на РМ и имплементирање на европските стандарди и програми.
Министерството за култура во 2012 година воспостави Оперативна структура за спроведување на Инструментот за претпристапна помош ИПА и се стекна со акредитација од страна на Националниот службеник за авторизација (НАО) за спроведување на ИПА-проекти.
Од јуни 2012 Оперативната структура спроведува активности од проектот „Конзервација и реставрација на културно-туристичкиот комплекс Старо Нагоричане“. Овој проект има 4 договори:
1. Рамковен договор за подготовка на техничка документација со износ од 169.516 евра, потпишан на 18 јуни 2012 година и завршен на 15 мај 2013 и целосно исплатен;
2. Договор за градежни работи во износ од 432.886,37 евра, од кои 324.664,78 се ИПА-средства, а 108.221,59 се национална контрибуција, потпишан на 18.12.2013 со времетраење од 8 месеци и дополнителни законски 12 месеци – период на адаптација на градежните активности кои истекоа на 20 декември 2015;
3. Рамковен договор за супервизија на договорот за градежни работи, од 105.060 евра, потпишан во декември 2013 година. Министерството за култура на 18.07.2016 година ја одобри последната исплата за овој договор, додека Финалниот извештај беше одобрен на 22.07.2016 година;
4. Директниот грант-договор во износ од 415.966,00 евра, кој е во фаза на имплементација од страна на Националниот конзерваторски центар – Скопје. Договорот за грант е потпишан во август 2013 година и се реализира во период од две години, односно до август 2015 година. Активностите од овој договор се: конзерваторски и археолошки истражувања во црквата и црковниот двор. Согласно динамиката за реализација до 2022 година. Поради непредвидени наоди од археолошките истражувања, овој договор продолжува да се финансира и во наредните години со средства од Буџетот на Република Македонија во согласност со ревидираниот Динамички план на активности до 2022 година.
– Секторот за европски интеграции ја продолжува интензивната соработка со Делегацијата на Европската Унија за вклучување во други програми поврзани со развојот на културата.
– На 22 јули 2015 година РМ официјално се вклучи во потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа. Министерството за култура остана Координативно тело на програмата, а согласно со Договорот бр. 38-13084/1 од 31.12.2015 г. за реализација на потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа 2014 – 2020 склучен меѓу Министерство за култура и Агенцијата за филм на РМ, Агенцијата за филм стана партнер на Министерството во спроведување на потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа. Од април 2016 година започна да функционира Канцеларијата за МЕДИА при Агенцијата за филм на РМ. Во 2016 година активностите на двете канцеларии (Култура и МЕДИА) се проведуваа во согласност со Договорот за рамковно партнерство за Грант за акција со повеќе партнери – Рамковен договор бр. 2016 – 1513 / 001-001 – Креативна Европа за 2016 година склучен меѓу Министерството за култура и Извршната агенција за образование, култура и аудиовизуелна дејност при Европската комисија.
– Во согласност со улогата и надлежностите на канцелариите на Креативна Европа да функционираат информативни и советодавни канцеларии со цел да го олеснат пристапот до програмата на што поголем број организации од културните, креативните сектори и аудиовизуелниот сектор, Одделението за Креативна Европа – Култура ги реализираше следниве активности:
 15 јавни настани (инфоденови, инфосесии, работилници) посветени на програмата и на нејзините акции, но и заеднички настани, пред сѐ, со Канцеларијата за МЕДИА, Европа за граѓаните, Хоризонт 2020, Еразмус + и сл. Јавните настани беа организирани самостојно и во соработка со други партнери: канцелариите на Креативна Европа – Култура (Литванија, Словенија, Велика Британија, Бугарија, Шпанија и сл.);
 промотивен материјал (брошури, пенкала, постери, банери);
 промоција на успешни проекти поддржани од потпрограмата Култура преку: јавните настани, медиуми и сл.;
 ажурирање на веб-страница;
 техничка помош на заинтересираните културни оператори при подготовка на проектните апликации и сл.;
 медиумска промоција на програмата.
– Министерството за култура и Агенцијата за филм на РМ во 2016 година навремено ја регулираа уплатата на влезниот билет за двете потпрограми ( 45 000 евра за потпрограмата Култура и 75 000 евра за потпрограмата МЕДИА).
– Во 2017 година продолжи имплементацијата на програмата Креативна Европа – Култура и МЕДИА во согласност со Специфичниот грант-договор – Рамковен договор бр. 2017-0692/001-002-ЦРЕ ЦЕДЕСК за 2017 потпишан меѓу Министерството за култура и Извршната агенција. Реализирани се 7 јавни настани посветени на програмата и посебните категории (Литературни преводи и Проекти за соработка), во подготовка е промотивен материјал, реализирани се околу 40 индивидуални консултации со заинтересирани културни оператори.
– Канцеларијата за Креативна Европа (Култура и МЕДИА) до 30 ноември 2017 година треба да ја достави апликацијата (план на активности и буџет ) за 2018 година до донаторот, Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при ЕК, врз чија основа ќе се потпише Грант-договорот за Канцеларијата за 2018 година. Влезниот билет за учество во програмата Креативна Европа (Култура и МЕДИА) за 2018 година изнесува 120 000 евра, односно 45 000 евра за потпрограмата Култура и 75 000 за потпрограмата МЕДИА.
– За потпрограмата Култура, Министерството за култура треба да обезбеди 13 500 евра, а останатите 31 500 ќе бидат исплатени од страна на Националниот фонд при Министерството за финансии од ИПА.
Секторот за европски интеграции во 2017 година ги презема следниве активности за 2018 и 2019 година:
– Во соработка со Министерството за финансии и Делегацијата на Европската Унија во Скопје, вклучување во програмата за Економски реформи на Владата на РМ со изработка и спроведување на стратегии за креативни индустрии и културен туризам;
– ИПА Одделението е дел од работната група која учествува во процесот на програмирање на Проектот за локален и регионален развој на туризмот во рамките на ИПА 2 спроведувана од Кабинетот на вицепремиерот за економски прашања, Делегацијата на Европската Унија во Скопје и Канцеларијата на Светската банка. Дополнително се јавува и како координатор за вклучување на националните установи во проектите за културен туризам;
– Координација и блиска секторска соработка со Министерството за локална самоуправа со ИПА II Програмата за прекугранична соработка;
– Вклучување како набљудувачи во Културните рути на Советот на Европа;
– Активности и финансиска поддршка поврзани со креативните индустрии, како и соработка во областа со земјите од регионот и пошироко.

1.10. ПРОГРАМИ ВО КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2020
1. Уметничко творештво и дејности од областа на културата
1.1. Развој на граѓанското општество со овозможување достапност на културните вредности за граѓаните
1.2. Mерки за овозможување на рамномерен културен развој
1.3. Стимулативни мерки за поддршка на домашното уметничко творештво
1.4. Дигитализирање и заштита на музичкото, драмското, танцовото и на ликовното творештво
1.5. Поттикнување на творештвото и создавање поволен амбиент за остварување на културата на заедниците
1.6. Поттикнување на креативните индустрии
1.7. Преиспитување / децентрализација на постојната мрежа на установи од областа на културата

2. Заштита на културното наследство
2.1. Ревизија на статусот и улогата на Управата за заштита на културното наследство
2.2. Евалуација на состојбите во установите за заштита на културното наследство, редефинирање на нивниот статус и децентрализација на постојната музејска мрежа
2.3. Ревизија и бришење од регистарот на сите незаконски запишани споменици и објекти од проектот „Скопје 2014“, кои по својата природа не можат да претставуваат културно наследство
2.4. Изработка на Национален акционен план за превенција на криминал врз културното наследство
2.5. Анализа на просторните услови на музеите и на постојаните музејски поставки во музеите во Македонија, со предлог-мерки
2.6. Итно санирање на состојбите во НУБ „Св. Климент Охридски – Скопје
2.7. Обезбедување услови (просторни, технички, кадровски) за непречено спроведување на законските обврски на Кинотеката и создавање на центар за дигитализација на филмската архива на Кинотеката

3. Меѓународна културна соработка
3.1. Меѓународна соработка на регионално и на билатерално ниво
3.2. Меѓународна соработка на мултилатерално ниво и соработка со УНЕСКО
3.3. Поддршка на активностите на новоетаблираниот центар за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и од Источна Европа
3.4. Мапирање на состојбата, стимулирање и креирање на нови форми за меѓународна културна соработка

4. Интегрирање во Европската Унија
4.1. Подготвување и уредување на културните политики на РМ во согласност со европските искуства, критериуми и стандарди
4.2. Унапредување на заштитата на авторското право и сродните права и усогласување со директивите на ЕУ од оваа област
1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

2.1. Програма „Уметничко творештво и дејности од областа на културата“
А) Оправданост и дизајн

Образложение: Програмата „Уметничко творештво и дејности од областа на културата“ произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година: развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните и приоритетната цел – Спроведување на културна политика во која клучните вредности се слободата на творештвото, еднаквоста и универзалното добро, а најважните движечки принципи се пристапноста, учеството и еднаквите услови и права за сите.
2. Не произлегува од НПАА.
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државната управа:
– Развој на координирана и ефикасна културна политика

Назив:
Уметничко творештво и дејности од областа на културата

Цел:
Преку главните носители на културниот живот – институциите и организациите од културата, уметниците и сите луѓе со креативна визија – да се овозможи поддршка на проекти со цел создавање услови за достапност на културните содржини од сите дејности од областа на културата за сите граѓани во Република Македонија.
Показатели за успех: Зголемен број поддржани проекти во културата и достапност на културните вредности за граѓаните и создавање општествен амбиент за поттикнување на креативностa преку реализaција на содржини од сите дејности од областа на културата достапни за сите граѓани во Република Македонија.

Програмата е: х хоризонтална  вертикална

Потпрограми
Потпрограма 1:
Развој на граѓанското општество со овозможување достапност на културните вредности за граѓаните

Потпрограма 2:
Мерки за овозможување на рамномерен културен развој

Потпрограма 3:
Стимулативни мерки за поддршка на домашното уметничко творештво

Потпрограма 4:
Дигитализирање и заштита на музичкото, драмското, танцовото и на ликовното творештво

Потпрограма 5:
Поттикнување на творештвото и создавање поволен амбиент за остварување на културата на заедниците

Потпрограма 6:
Поттикнување на креативни индустрии

Потпрограма 7:
Преиспитување / децентрализација на постојната мрежа на установи од областа на културата Показател за успешноста:
Број на поддржани проекти кои ја поттикнуваат креативноста во сите дејности од областа на културата.

Показател за успешноста:
Зголемен број на културните содржини од поголемите урбани средини, пред сè, од главниот град во помалите населени места и обратно.

Показател за успешноста:
Зголемен број поддржани проекти со цел збогатување на фондот на национални дела и можност пошироката публика да се запознае со актуелниот македонски творечки опус.

Показател за успешноста:
Дигитализиран фонд на целокупното македонско уметничко творештво, достапен за научни интерпретации и компаративни културолошки истражувања.

Показател за успешноста:
Зголемување на бројот на проекти преку кои се финансираат создавањето, афирмацијата и презентирањето на културата и традицијата на заедниците во Република Македонија.

Показател за успешноста:
Зголемување на бројот на мерки за развој на креативните индустрии.

Показател за успешноста:
Анализа на постојната мрежа на домови на културата и центри на културата и нивно пренесување на локално ниво.
Б) План за спроведување

Потпрограма 1: Развој на граѓанското општество со овозможување достапност на културните вредности за граѓаните
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Реализација и поддршка на проекти со цел создавање услови за достапност на културните содржини од сите дејности од областа на културата за сите граѓани во Република Македонија. Министерство за култура Стручна комисија ангажирана во Министерство
то за култура 2018 2020 вработени во Секторот за дејности од областа на културата и уметноста и носителите на проектите средства утврдени во Буџетот за култура за проекти во рамки на годишната програма на МК

– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година:
– вкупно активности во втората година:
Вкупно за резултат 1: 1

Потпрограма 2: Мерки за овозможување на рамномерен културен развој
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Реализација и поддршка на проекти со цел достапност на културните содржини од поголемите урбани средини, пред сè, од главниот град во помалите населени места и обратно. Министерство за култура Стручна комисија ангажирана во Министерство
то за култура 2018 2020 вработени во Секторот за дејности од областа на културата и уметноста и носителите на проектите средства утврдени во Буџетот за култура за проекти во рамки на годишната програма на МК
– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година:
– вкупно активности во втората година:
Вкупно за резултат 1: 1

Потпрограма 3: Стимулативни мерки за поддршка на домашното уметничко творештво
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Стимулирање на домашното уметничко творештво изразено низ откупи на уметнички дела, на драмски текстови, на музички композиции и слично, а ќе биде имплементирано преку соодветните надлежни институции.
Министерство за култура Стручна комисија ангажирана во Министерство
то за култура, надлежни установи 2018 2020 вработени во Секторот за дејности од областа на културата и уметноста, носителите на проектите и надлежни институции средства утврдени во Буџетот за култура за проекти во рамки на годишната програма на МК
– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година:
– вкупно активности во втората година:
Вкупно за резултат 1: 1
Потпрограма 4: Дигитализирање и заштита на музичкото, драмското, танцовото и на ликовното творештво
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Дигитализирање и заштита на музичкото, драмското, танцовото и на ликовното творештво, како и на пропагандните материјали од реализираните проекти со овластување субјекти со надлежност да формираат бази на податоци кои ќе бидат дел од фонд за дигитализирано македонско творештво од наведените области. Министерство за култура Стручна комисија ангажирана во Министерство
то за култура, надлежни стручни установи 2018 2020 вработени во Секторот за дејности од областа на културата и уметноста, носителите на проектите и надлежни институции средства утврдени во Буџетот за култура за проекти во рамки на годишната програма на МК

– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година:
– вкупно активности во втората година:
Вкупно за резултат 1: 1

Потпрограма 5: Поттикнување на творештвото и создавање поволен амбиент за остварување на културата на заедниците
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Проект „Градење мостови на доверба преку запознавање со културно-историското наследство” Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ 10 септември
декември
2018 15 28.000 евра
2. Проект „Денови на културата на заедниците во Република Македонија”
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ 8 август
септември
2018 20 80.000 евра
3. Проект „Поддршка на одбележувањето на државните празници на заедниците во Република Македонија”
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ 10 јануари 2018 Декември 2018 15 150.000 евра
4. Проект „Одржување на културни денови на Истанбул во Скопје“ Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ 5 мај 2018 јуни 2018 10 очекувано финансирање од страна на градот Истанбул
5. Проект „Предлог за воведување годишна награда за спонзор, донатор на годината” МК и Управа за афирмирање на културата на припадниците на заедниците во РМ 5 2018 год. 2020 год. 5 3×20.000=
60.000 евра
6. Проект за надградба и континуитет на активностите на културното менаџирање, маркетинг, комуникација и општо поврзување на корисниците на услугите на МК и на Управата
Управа за афирмирање на културата на припадниците на заедниците во РМ
7. Проект за интегрирање на подобрите и послабите КУД, НВО и здруженија на граѓани
Управа за афирмирање на културата на припадниците на заедниците во РМ
8. Проект „Градење мостови на доверба преку запознавање со културно-историското наследство” Управа за афирмирање на културата на припадниците на заедниците во РМ 10 септември декември 2018 15 28.000 евра
9. Подготовка на акциски план за унапредување на културата на Ромите јануари
2018 јануари
2019 800.000
вкупно активности во тековната година: 9
вкупно активности во следната година: 9
вкупно активности во втората година: 9

Потпрограма 6: Поттикнување на развојот на креативните индустрии
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Согледување на состојбите во областа на креативните индустрии и компаративна анализа со искуства од други земји. Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на креативните индустрии јануари 2018 декември 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
2. Организирање дебати во повеќе градови во РМ во кои постои потенцијал за развој на туризмот за областа на креативните индустрии.

Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на креативните индустрии мај 2018 октомври 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
3. Утврдување и реализација на мерки за развој на креативните индустрии.
Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на креативните индустрии почеток на 2018 2020 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година:1
– вкупно активности во втората година: 1
Вкупно за резултат : 3

Потпрограма 7: Преиспитување / децентрализација на постојната мрежа на установи од областа на културата
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Евалуација на досегашниот процес во културата кој започна во 2005 година (прва фаза) Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2018 декември 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
2. Анализа на интересот на општините и на нивните материјални можности за превземање на дел од Националните установи во културата на локално ниво.

Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2018 декември 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
3. Утврдување критериуми за пренесување на основачките надлежности од државно на локално ниво, особено на центрите на култура и домовите на култура.
Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2018 декември 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
4. Превземање мерки за создавање правни и финансиски основи за пренесување на национални установи во културата на локално ниво, особено на центрите на култура и домовите на култура. Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2018 декември 2018 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
5. Активности за реализација на втората фаза на децентрализацијата на национални установи во културата на локално ниво, особено на центрите на култура и домовите на култура Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија и асоцијации во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2019 декември 2020 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
6. Донесување на акти за превземање на основачките права од страна на општините за националните установи кои ќе се пренесат на локално ниво. Министерство за култура/работна група од надворешни соработници и претставници од други надлежни министерства и органи установи од областа на културата, правни лица и здруженија во областа на културата , ЗЕЛС, Единици на локална самоуправа, Министерството за локална самоуправа јануари 2019 декември 2020 Сектор за дејности од областа на културата и уметноста, надворешни соработници и претставници на други државни органи средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
– вкупно активности во тековната година: 4
– вкупно активности во следната година:2
– вкупно активности во втората година: 2
Вкупно за резултат : 6
2.2. Програма „Заштита на културното наследство“

А) Оправданост и дизајн
Образложение: Програмата „Заштита на културното наследство“ произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година – Република Македонија со која ќе се постигне следнава цел: соодветно третирање на културното наследство во сите сегменти на неговата непосредна заштита и обезбедување неопходни услови за промоција на вредностите, како и нивна соодветна презентација и афирмација во домашни и во светски рамки.
2. Не произлегува од НПАА.
3. Стратешки приоритети и цели на Министерството за култура на Република Македонија:
– соодветно управување со културното наследство и негова ревитализација која ќе го поттикне социоекономскиот развој на национално и на локално ниво;
– афирмација на националната култура во земјите од регионот, од ЕУ и од светот.

Назив на програмата:
Заштита на културното наследство Цел на програмата:
Соодветно третирање на културното наследство во сите сегменти на неговата непосредна заштита и обезбедување неопходни услови за промоција на вредностите, како и нивна соодветна презентација и афирмација во домашни и во светски рамки.
Показатели за успех на програмата: Самоодржливо културно наследство и препознатливост на Република Македонија како земја со богато културно наследство.

Програмата е: х хоризонтална  вертикална

Потпрограми :
Потпрограма 1:
Ревизија на статусот и на улогата на Управата за заштита на културното наследство Показател за успешноста:
Надминување на забележаните аномалии поврзани со реализација на активности и проекти кои по својата природа излегуваат надвор од нејзините надлежности Обезбедување поголема ефикасност во реализацијата на базичните управни активности како примарна дејност.
Потпрограма 2:
Евалуација на состојбите во установите за заштита на културното наследство, редефинирање на нивниот статус и децентрализација на постојната музејска мрежа Показател за успешноста:
Обезбедување реална слика за актуелната состојба на установите од аспект на услови за работа, кадровски потенцијал и успешност во вршење на дејноста како клучен параметар во однос на проектираната потреба од реформи на институционалната поставеност.
Потпрограма 3:
Ревизија и бришење од регистарот на сите незаконски запишани споменици и објекти од проектот „Скопје 2014“, кои по својата природа не можат да претставуваат културно наследство Показател за успешноста:
Воведување системски мерки во однос на мериторноста за стекнување на статус заштитено културно наследство и отстранување на злоупотребата во однос на одредени објекти од т.н. проект „Скопје 2014“.
Потпрограма 4:
Изработка на Национален акционен план за превенција на криминалот врз културното наследство Показател за успешноста:
Унапредување на системот за заштита во однос на превенцијата на криминалот врз културното наследство.
Потпрограма 5:
Анализа на просторните услови на музеите и на постојаните музејски поставки во музеите во Македонија, со предлог-мерки Показател за успешноста:
Добивање податоци за состојбата на матичните институции во музејската дејност. Изработка на предлози за надминување на утврдени лоши состојби и проекција за унапредување.
Потпрограма 6:
Итно санирање на состојбите во НУБ „Св. Климент Охридски – Скопје Показател за успешноста:
Подобрување на состојбата на зградата во која е сместена матичната институција за библиотечна дејност преку преземање адекватни градежни активности; набавка на основен инвентар за сместување и чување на библиотечниот фонд; набавка на системи за обезбедување соодветни микроклиматски услови, како и системи за заштита.
Потпрограма 7:
Обезбедување услови (просторни, технички, кадровски) за непречено спроведување на законските обврски на Кинотеката и создавање на центар за дигитализација на филмската архива на Кинотеката Показател за успешноста:
Подобрување на условите за работа како предуслов за успешна и квалитетна реализација на дополнителните обврски произлезени од законските надлежности.

Потпрограма 1: Ревизија на статусот и улогата на Управата за заштита на културното наследство
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
Ревизија на статусот и улогата на Управата за заштита на културното наследство.
Министерство за култура на Република Македонија, УЗКН посебни советници на Министерството за култура на РМ, УЗКН 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура на РМ, УЗКН,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министер
ството за култура

Потпрограма 2: Евалуација на состојбите во установите за заштита на културното наследство, редефинирање на нивниот статус и децентрализација на постојната музејска мрежа
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
1. Евалуација на состојбите во установите за заштита на културното наследство и редефинирање на нивната сегашна и идна улога.
Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерст
вото за култура наРМ, вработени во Министерст
вото за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министер
ството за култура
2. Преиспитување / децентрализација на постојната музејска мрежа од аспект на статусот (национален и/или локален) на музеите, со акцент на општествената и стручната оправданост на постоењето на одделни музеи и предлог за неопходни трансформации. Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура наРМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
Потпрограма 3: Ревизија и бришење од регистарот на сите незаконски запишани споменици и објекти од проектот „Скопје 2014“, кои по својата природа не можат да претставуваат културно наследство
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
Ревизија и бришење од регистарот на сите незаконски запишани споменици и објекти од проектот „Скопје 2014“, кои по својата природа не можат да претставуваат културно наследство
Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура наРМ средства утврдени во Буџетот за Министер
ството за култура
Потпрограма 4: Изработка на Национален акционен план за превенција на криминалиот врз културното наследство
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
Изработка на Национален акционен план за превенција на криминалот врз културното наследство
Министерство за култура на Република Македонија,
УЗКН посебни советници на Министерството за култура на РМ, УЗКН 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура на РМ, УЗКН,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
Потпрограма 5: Анализа на просторните услови на музеите и на постојаните музејски поставки во музеите во Македонија, со предлог-мерки
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
1..Анализа на просторните услови на музеите, со посебен акцент на Музејот на Македонија, Археолошкиот музеј, Природонаучниот музеј, Националната галерија на Македонија и Музејот на современата уметност и изготвување предлог-мерки за нивно надминување.
Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ, установите од областа на заштитата на културното наследство 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура наРМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
2.Анализа на постојаните поставки во музеите во Македонија со предлог-мерки.

Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ, установите од областа на заштитата на културното наследство 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура наРМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
Потпрограма 6: Итно санирање на состојбите во НУБ „Св. Климент Охридски – Скопје
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
Итно санирање на состојбите во НУБ „Св. Климент Охридски – Скопје, и тоа: реконструкција на покривната конструкција во стариот дел, реновирање на ентериерот, санација на магацинските простори и набавка на основен инвентар за сместување и чување на библиотечниот фонд (подвижни системи за сместување и чување на библиотечниот фонд), набавка на системи за обезбедување соодветни микроклиматски услови, како и системи за заштита. Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура на РМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура

Потпрограма 7: Обезбедување услови (просторни, технички, кадровски) за непречено спроведување на законските обврски на Кинотеката и создавање на центар за дигитализација на филмската архива на Кинотеката
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
[MKД]
1.Обезбедување услови (просторни, технички, кадровски) за непречено спроведување на проширените законски обврски на Кинотеката во поглед на телевизиската продукција.

Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура на РМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура
2.Создавање на центар за дигитализација во рамките на филмскиот архив на Кинотеката, со набавка на опрема, нови вработувања и обука на постојните вработени и на нововработените Министерство за култура на Република Македонија посебни советници на Министерството за култура на РМ 2018 2020 надворешни соработници, посебни советници на Министерството за култура на РМ,
вработени во Министерството за култура на РМ средства утврдени во Буџетот за Министерството за култура

2.3. Програма „Меѓународна културна соработка“
А) Оправданост и дизајн
Образложение: Програмата „Меѓународна културна соработка“ произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година (Република Македонија – членка на НАТО и Европската Унија) со кој ќе се постигнат следниве приоритетни цели: Унапредување на добрососедските односи, активно учество во регионалните иницијативи и јакнење на соработката со европските и со воневропските земји, на билатерален, регионален и мултилатерален план; Грижа за македонските национални малцинства во соседството и за македонската дијаспора во светот и промоција и заштита на македонскиот национален идентитет во услови на глобален диверзитет на нациите и културите; Спроведување на културна политика во која клучните вредности се слободата на творештвото, еднаквоста и универзалното добро, а најважните движечки принципи се пристапноста, учеството и еднаквите услови и права за сите базирани на меѓународните конвенции и договори.
2. Не произлегува од НПАА.
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државната управа:
– Јакнење на позицијата на Република Македонија на меѓународен план, унапредување на билатералната и на мултилатералната соработка и афирмација на националната култура во земјите од регионот, од ЕУ и од светот

Назив:
Меѓународна културна соработка Цел:
Продлабочување на соработката со другите земји, со УНЕСКО и со меѓународните организации, како и реализација на програми, проекти и комплексни манифестации во странство со цел промоција на македонската култура во меѓународен контекст.
Показатели за успех: Интензивна соработка со земјите од регионот, од ЕУ и од светот и успешно моделирана перцепција за Република Македонија како земја со богата историја, културно наследство и актуелно творештво.

Програмата е: х хоризонтална  вертикална

Потпрограми :
Потпрограма 1:
Меѓународна соработка на регионално и на билатерално ниво

Потпрограма 2:
Меѓународна соработка на мултилатерално ниво и соработка со УНЕСКО

Потпрограма 3:
Поддршка на активностите на новоетаблираниот центар за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и од Источна Европа

Потпрограма 4:
Мапирање на состојбата, стимулирање и креирање на нови форми за меѓународна културна соработка
Показател за успешноста:
Градење на стабилни добрососедски односи и партнерства меѓу културните организации. Активно учество во веќе постојните регионални иницијативи и иницирање на нови.

Показател за успешноста:
Продлабочување на соработката на мултилатерален план со активно следење на меѓународните текови и обврските кои произлегуваат од нив. Поголема интерсекторска координација на национално ниво со цел поинтезивна соработка со УНЕСКО.

Показател за успешност:
Реализација на поголем број заеднички проекти и иницијативи со соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и од Источна Европа.

Показател за успешноста:
Детектирање на недостатоците во меѓународната културна соработка и креирање на нови модели со цел поуспешна културна соработка.

Б) План за спроведување

Потпрограма 1: Меѓународна соработка на регионално и на билатерално ниво
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Потпишување на меѓународни документи со кои ќе се продлабочи и ќе се унапреди соработката во областа на културата со другите држави и ќе се стимулира соработката меѓу културните институции од државите. Министерство за култура, Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО и институции од областа на културата Министерство за надворешни работи, Секретаријат за законодавство, Министерство за образование и наука, Министерство за финансии 2018 2020 вработени од Секторот за меѓународна соработка и во Секторот за нормативно-управни работи, како и служби од институциите од областа на културата /
2. Обезбедување финансиска поддршка за реализација на културни проекти и иницијативи во државите кои се во фокусот на надворешната политика на Република Македонија. Министерство за култура, Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО
Сектор дејности од областа на културата, национални институции од областа на културата, независен културен сектор, Министерство за надворешни работи 2018 2020 вработени во Секторот за меѓународна соработка и надворешни соработници -членови на комисија за селекција на проектите 100.000 .000,00

– вкупно активности во тековната година: 2
– вкупно активности во следната година: 2
– вкупно активности во втората година: 2
Вкупно за резултат 1: 0

Потпрограма 2: Меѓународна соработка на мултилатерално ниво и соработка со УНЕСКО
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Поддршка на проекти прифатени од УНЕСКО во рамките на програмите за партиципација и реализација на тековните активности кои произлегуваат од соработката со Организацијата. Министерство за култура
Национална комисија за УНЕСКО
Министерство за надворешни работи, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање, СЕП и др. 2018 2020 Национална комисија на УНЕСКО 10.000.000,00
2. Основање на посебен фонд на средства за поддршка на проекти со кои ќе се интензивираат врските со македонската дијаспора. Министерство за култура
Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО и Министерство за надворешни работи 2018 2020 вработени во Секторот за меѓународна соработка 3.000.000,00
– вкупно активности во тековната година: 2
– вкупно активности во следната година: 2
– вкупно активности во втората година: 2
Вкупно за резултат 1: 2

Потпрограма 3: Поддршка на активностите на новоетаблираниот центар за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и од Источна Европа
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Поддршка на активностите на новоетаблираниот центар за културна соработка меѓу Народна Република Кина и земјите од Централна и од Источна Европа. Министерство за култура Министерство за надворешни работи 2018 2020 вработени во Секторот за меѓународна соработка 30.000.000,00

– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година: 1
– вкупно активности во втората година: 1
Вкупно за резултат 1: 3

Потпрограма 4: Мапирање на состојбата, стимулирање и креирање на нови форми за меѓународна културна соработка
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Изготвување на анализа за состојбата на меѓународен план и подготовка на нови предлог-решенија за новите форми за меѓународна културна соработка. Министерство за култура Министерство за надворешни работи, СЕП и останати ресорни министерства, институции и невладин сектор 2018 2020 вработени во Секторот за меѓународна соработка 10.000.000,00

– вкупно активности во тековната година: 1
– вкупно активности во следната година: 1
– вкупно активности во втората година: 1
Вкупно за резултат 1: 3

2.4. Програма „Интегрирање во Европската Унија“

А) Оправданост и дизајн на програмата
Образложение: Програмата „Интегрирање во Европската Унија“ произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година – Република Македонија – членка на НАТО и на Европската Унија, со кој ќе се постигне следнава приоритетна цел: континуирано јакнење на координативниот систем за процесот на евроинтеграции и јакнење на професионалните административни капацитети, како и зајакнување на механизмите за следење на примената на законодавната процедура во процесот на усогласување на националното законодавство со правото на Европската Унија.
2. Не произлегува од НПАА.
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државната управа:
– градење на капацитети и институционална надградба на Министерството за култура и на установите од областа на културата според европските стандарди;
– ефикасна заштита на културното наследство според европски стандарди;
– унапредување на културната соработка, транснационална мобилност, едукација, развој на нови бизнис-модели, дигитализација, развој на публика и вмрежување на чинителите од културниот сектор на европско ниво;
– зајакнување на развојните политики, поддршка на иновативноста и креативноста во културниот сектор во согласност со актуелните трендови на ЕУ;- промоција на културното наследство и на културните дејности на европско ниво;
– ефикасна заштита и ефективно остварување на авторското право и сродните права;
– зголемување на потенцијалот на дејности и индустрии базирани на авторското право и сродните права.

Назив:
Интегрирање во Европската Унија Цели:
– Соодветно унапредување на работата на државните органи и установи во областа на културата.
– Соодветен третман на културното наследство.
– Унапредување на културната соработката, транснационална мобилност, едукација, развој на нови бизнис-модели, дигитализација, развој на публика и вмрежување на чинителите од културниот сектор на европско ниво.
– Зајакнување на развојните политики, поддршка на иновативноста и креативноста во културниот сектор согласно со актуелните трендови на ЕУ.
– Зголемување на видливоста на културното наследство и активностите во рамките на културните дејности.
– Промоција на културното наследство и на културните дејности на европско ниво.
– Ефикасна заштита и ефективно остварување на авторското право и сродните права.
– Зголемување на потенцијалот на дејности и индустрии базирани на авторското право и сродните права.
Показатели за успех:
Зајакнат процес на планирање, подготвување и следење на реализацијата на националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) во областа на културата и интерсекторската соработка.
Зголемена искористеност на финансиските средства од програмата Креативна Европа – потпрограми Култура и МЕДИА.
Зголемена искористеност на финансиските средства од Инструментот за претпристапна помош (ИПА).
Унапредена ефикасност, работа и ефективност на државните органи и установи во областа на културата.
Унапреден третман на културното наследство.
Зголемена соработката меѓу македонските и европските чинители во колтурниот сектор.
Зголемена видливост на културното наследство и на активностите во рамките на културните дејности.
Зголемено ниво на остварувањето и на заштитата на авторското право и сродните права.

Програмата е: х хоризонтална  вертикална

Потпрограми:
Потпрограма 1:
Подготвување и уредување на културните политики на РМ во согласност со европските искуства, критериуми и стандарди

Потпрограма 2:
Унапредување на заштитата на авторското право и сродните права и усогласување со ЕУ-директивите од оваа област
Показател за успешноста:
Висок степен на искористеност на ИПА-фондови, реализација на проекти од Регионалната програма за заштита на културното наследство во Југоисточна Европа на Советот на Европа (СЕ) и на ЕК и реализирани проекти и оние што се во тек на реализација од потпрограмата Култура на Креативна Европа на ЕУ.
Показател за успешноста:
Зголемено ниво на успешно остварување и заштита на авторското право и сродните права.

Б) План за спроведување

Потпрограма 1: Подготвување и уредување на културните политики на РМ во согласност со европските искуства, критериуми и стандарди
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
MKД
Учество на конференции, координација и спроведување на состаноци со сите релевантни органи (ДЕУ, СЕП, ЦФЦД, потенцијални корисници). Министерство за култура / јануари 2012 декември 2022 3 /
Реализација на јавни настани (инфоденови/семинари/работилници) на национално ниво (локално и регионално) со цел промоција и техничка поддршка на ИПА. Министерство за култура (ИПА одделение и друг вид европска помош) Европска Комисија, ДЕУ, ЦФЦД- Министерство за финансии, СЕП јануари 2018 декември 2022 5 /
Кофинансирање на одобрени проекти од ИПА и Креативна Европа – потпрограма Култура. Министерство за култура Европска комисија, ДЕУ, ЦФЦД – Министерство за финансии, СЕП октомври 2018 декември 2022 6 средства од Буџетот на РМ планирани во зависност од одобрените проекти на Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при ЕК и ДЕУ
Спроведување на Директниот грант-договор за конзервација на црквата и црквениот живопис од проектот „Конзервација и реставрација на црковно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“ во с. Старо Нагоричане“. Министерство за култура, Национален конзерваторски центар, НАО – супервизија Европска комисија, ДЕУ, ЦФЦД – Министерство за финансии, СЕП август
2013 декември 2022 / Средства од Буџет на РМ.
2017 – 2.545.545 ден. (веќе исплатени)
2018 –7.636.633 ден.
2019- 5.091.089 ден.
2020- 5.091.089 ден.
2021- 5.091.089 ден.
а) Реализација на јавни настани (инфоденови/семинари/работилници) на национално, национално– регионално, локално, регионално и европско ниво со цел промоција на потпрограмата Култура во рамките на Креативна Европа (2014 – 2020) наменета за културните оператори –потенцијални учесници во програмата.
б) Учество на инфоденови/семинари/работилници во организација на други заинтересирани организации и канцеларии на Креативна Европа вклучени во програмата.
в) Заеднички настани во соработка со Канцеларијата за потпрограмата МЕДИА – Агенција за филм.
г) Учество на формални и неформални состаноци на канцелариите на Креативна Европа во организација на Европската комисија и Извршната агенција.
д) Подготовка и дистрибуција на информативен промотивен материјал.
ѓ) Подготовка и оддржување на веб-страницата на Канцеларијата за Креативна Европа на Р Македонија.
е) Индивидуални состаноци за техничка помош на операторите. Министерството за култура
(Одделение за креативна Европа – потпрограма Култура) Европска комисија, Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура, ДЕУ, СЕП

јануари
2015 декември
2020 /
средства за ко-финанисрање на годишните планови за акција на потпрограмата Култура од страна на Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при ЕК:
2016:
МК
32.310,38 евра
ЕАЦЕА
32.310,38 евра
2017
МК
30.576,66 евра
ЕАЦЕА
30.576,66 евра
2018
МК ЕАЦЕА
Влезен билет:
МК 2016
9.000 евра
ИПА
36.000 евра
МК 2017
11.250 евра
33.750 евра
– вкупно активности во 2016 година: 15 јавни настани
– вкупно активности во 2017 година: 8
– Активностите за наредните две години се подготвуваат на годишно ниво преку апликација за канцеларии за Креативна Европа (Култура и МЕДИА) врз чија основа се потпишува грант-договор со донаторот Извршна агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при ЕК.
Апликацијата за 2018 година треба да биде доставена до Извршната агенција до 30 ноември 2017 година.

Потпрограма 2: Унапредување на заштитата на авторското право и сродните права и усогласување со ЕУ-директивите од оваа област
Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси
почеток
(месец/година) крај
(месец/година) човечки финансиски
(MKД)
1. Организирање кампањи:
– општо за значењето на авторското право и сродните права;
– за улогата на авторското право и сродните права во дејности и индустрии базирани на авторското право и сродните права;
– за поттикнување на колективното остварување на авторското право и сродните права;
– за поттикнување на легални начини на користење на авторските дела и предметите на сродните права. Министерство за култура носители на авторското право и/или сродните права и нивни организации,
Министерство за економија, Министерство за образование и наука,
медиуми јануари
2019 декември
2020 вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права и надворешни експерти 1.500.000,-

2. Изработка на функционална веб-страница за авторското право и сродните права. Министерство за култура јануари
2018 декември
2018 вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за АПСП и Одделение
за поддршка на министерот и односи со јавноста
3. Изготвување на стратегиски документ за остварување на вклучувањето на авторското право и сродните права во образовниот систем. Министерство за култура
Министерство за образование и наука март
2018 март
2019 вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за АПСП, вработени во Министерството за образование и наука
4. Организирање тематски работилници
4.1. 2018 година:
– имплементација на Законот за авторското право и сродните права со акцент на колективното остварување на авторското право и сродните права.
4.2. 2019 и 2020 година:
– колективно остварување на авторското право и сродните права;
– заштита на правата;
– пренесување на правата;
-авторското право и сродните права и новите технологии и медиуми;
– авторското право и сродните права и дејности и индустрии базирани на авторското право и сродните права. Министерство за култура март
2018 декември
2020 2018 година: вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права
2019 и 2020 година: вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права и надворешни експерти 2018 година – 30.000, –

2019 и 2020 година: 250.000,- годишно
5. Изработка на информативно-едукативни материјали во рамките на веб-страницата за авторското право и сродните права. Министерство за култура високообразовни институции во Република Македонија јануари
2019 декември
2020 вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права и надворешни експерти 300.000,-
6. Изготвување на стратегиски документ за остварување на вклучувањето на авторското право и сродните права во образовниот систем. Министерство за култура
Министерство за образование и наука јануари 2019 јануари
2020 вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права и надворешни експерти 150.000,-
7. Формирање контактна точка како постојан форум за унапредување на остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права со цел споделување знаења и искуства и дебата на теми од заеднички интерес.
Форумот би функционирал како посебен блог во рамките на веб-страницата за авторското право и сродните права.
Министерство за култура
државни органи и институции и засегнати страни јануари
2019 декември
2020 претставници на државни органи и институции, вработени во Секторот за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права 90.000,- за креирање и одржување во првата година и во наредните години
40.000,- годишно за одржување
8. Интензивирање на координацијата и соработката со државни органи и институции со посебен акцент на обезбедување и размена на податоци за остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права.
Министерство за култура
државни органи и институции и Координативното тело за интелектуална сопственост февруари
2018 декември
2020
9. Меѓународна соработка
9.1 Интензивирање на соработката со Светската организација за интелектуална сопственост.
9.2. Интензивирање на билатералната соработка во областа на авторското право и сродните права со земјите од регионот на Југоисточна Европа. Министерство за култура јануари
2018 декември
2020 Сектор за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права со Секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО и Секторот за европски интеграции и креативни индустрии 150.000,-
– вкупно активности во тековната година: 5
– вкупно активности во следната година: 7
– вкупно активности во втората година : 7
Вкупно за потпрограма 1: 17 2.510.000,-

3. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ

2018
планирани мерки 2019
планирани мерки 2020
планирани мерки

3.1. Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот
а) За подготвување и следење на извршувањето на стратешките планови на Министерството за култура, надлежно е Одделението за стратешко планирање, креирање политики и следење. Од систематизираните 2 работни места, ниедно не е пополнето. Стратешките планови на Министерството ги подготвува работна група составена од вработени во Министерството.
б) Пополнување на работните места раководител на Одделението за стратешко планирање, креирање политики и следење и советник за стратешки приоритети. а) Пополнување на другите работни места во Одделението за стратешко планирање, креирање политики и следење
б) Континуирана обука
в) Следење на извршувањето на Стратешкиот план на Министерството за култура за периодот 2018-2020
г) Подготвување на Стратешкиот план за периодот 2019-2021 а) Континуирана обука
б) Следење на извршувањето на Стратешкиот план на Министерството за култура за периодот 2018-2020
в) Подготвување на Стратешкиот план за следниот период 2021-2023

3.2. Извршување на Буџетот и управување со средствата
Во Министерството за култура е формиран Сектор за финансиски прашања со Одделение за буџетска координација, Одделение за буџетска контрола и Одделение за сметководство и плаќања.
а) Обука на вработените
б) Следење на извршувањето на Буџетот на РМ за 2017
в) Подготвување на Буџетот на РМ за 2018
г) Екипирање на организационата единица/пополнување на испразнети работни места во Секторот а) Обука на вработените
б) Следење на извршувањето на Буџетот на РМ за 2018
в) Подготвување на Буџетот на РМ за 2019
а) Обука на вработените
б) Следење на извршувањето на Буџетот на РМ за 2019
в) Подготвување на Буџетот на РМ за 2020

3.3. Управување со човечките ресурси
Во Министерството за култура е формирано Одделение за човечки ресурси кое врши студиско-аналитички и други работи во врска со спроведувањето на активностите за управување со човечките ресурси, подготвување правилници за организација и за систематизација на Министерството, одлуки, решенија и други акти за државните службеници со кои се регулираат правата и обврските од работен однос, водење евиденција за кадровски прашања и друго.
а) Годишен план за обуки на административни службеници
б) Годишен план за соодветна и правична застапеност
в) Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите а) Годишен план за обуки на административни службеници
б) Годишен план за соодветна и правична застапеност
в) Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите
г) Студиско-аналитички и други работи во врска со спроведувањето на активностите за управување со човечките ресурси, подготвување правилници за организација и за систематизација на Министерството, одлуки, решенија и други акти за државните службеници со кои се регулираат правата и обврските од работен однос, водење евиденција за кадровски прашања и друго

а) Годишен план за обуки на административни службеници
б) Годишен план за соодветна и правична застапеност
в) Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите
г) Студиско-аналитички и други работи во врска со спроведувањето на активностите за управување со човечките ресурси, подготвување правилници за организација и за систематизација на Министерството, одлуки, решенија и други акти за државните службеници со кои се регулираат правата и обврските од работен однос, водење евиденција за кадровски прашања и друго

3.4.Управување со информациските технологии
Во Одделението за информатика при Секторот за општи работи се предвидени 5 работни места со 7 извршители, а пополнети се 5 извршители.
а) Поддршка на информацискиот систем
б) Обука а) Поддршка на информацискиот систем
б) Обука а) Поддршка на информацискиот систем
б) Обука

3.5. Внатрешна ревизија
Во Министерството за култура Единицата за внатрешна ревизија е организациски поставена како Одделение за внатрешна ревизија.
Систематизирани се 4 (четири) работни места со 4 извршители, а пополнети се две работни места.
а) Пополнување на испразнети работни места
б) Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за тригодишен период
в) Годишен план за извршување внатрешна ревизија за наредната година
г) Поединечен план за внатрешна ревизија
д) Објективно испитување на фактите за да се обезбеди независна оцена дека најголемите ризици за Министерството се соодветно управувани од страна на менаџментот на Министерството
е) Следење на имплементацијата на препораките од внатрешната ревизија
а) Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за тригодишен период
б) Годишен план за извршување внатрешна ревизија за наредната година
в) Поединечен план за внатрешна ревизија
г) Објективно испитување на фактите за да се обезбеди независна оцена дека најголемите ризици за Министерството се соодветно управувани од страна на менаџментот на Министерството
д) Следење на имплементацијата на препораките од внатрешната ревизија а) Организациско поставување на Единицата за внатрешна ревизија во согласност со ЗЈВФК*, од Одделение во Сектор за внатрешна ревизија
б) Зајакнување на капацитетот на секторот за внатрешна ревизија во согласност со ЗЈВФК преку зголемување на минималниот број на внатрешни ревизори
в) Обука на новопримени внатрешни ревизори
г) Зголемување на ефикасноста и ефективноста на работењето на внатрешната ревизија
д) Подигање на професионалното ниво на внатрешните ревизори

МИНИСТЕР ЗА КУЛТУРА,

м-р Роберт Алаѓозовски

Бр. 02-427/2 од 18.1.2018 год.
Скопје

SHARE