Груевски ќе брани докторат на 6 јули

„Економските ефекти на различните видови меѓународни текови на капитал, со посебен осврт на Република Македонија“ е насловот на докторската дисертација на м-р Никола Груевски.

Екс премиерот на РМ докторската дисертација ќе ја брани на 6 јули на Економскиот факултат во Скопје.

Груевски, во декември 2006 година, магистрираше на истиот факултет со магистерскиот труд „Странските директни инвестиции, економскиот развој и вработеноста“.

SHARE