Срамниот молк на академиците – зошто не се потпишаа Маџунков, Попов, Ѓоргиев, Боев…

Од вкупно 41 редовни и дописни членови на МАНУ само деветмина се потпишале на писмото во кое од македонските власти се бара со соседите да не преговараат под притисок и да не се откажуваат од вековното национално, историско и културно наследство.

За многумина ова писмо е пресвртна точка во делувањето на највисоката научна институција која под притисок и поради лични бенефиции на раководството и други видни членови стана симбол на националното предавство пред се во поглед на одобрувањето на промената на уставното име.

За многумина други фрапантно е што на писмото се потпишаа само 9 академици:

Катица Ќулавкова,
Витомир Митевски,
Зузана Тополињска,
Ѓорги Поп Атанасов,
Вера Битракова Грозданова,
Ратко Јанев, како и од дописните членови на Академијата
Марјан Марковиќ,
Сашко Кедев и
Александар Димовски

Сите останати 32 не ставиле потпис на писмото кое треба да даде насоки владата да внимава во преговорите во рамки на комисиите со Бугарија и Грција. Во исто време поставувајќи црвени линии , меѓу другото, и за улогата на Гоце Делчев во напорот да се создаде македонска држава и да се еманципира македонската нација.

За упатените најголемо разочарување е академик Митко Маџунков кој цели две години водеше донкихотска борба против промена на името преку медиумите а сега неговиот потпис го нема на писмото.

Не помалку е чудно отсуството на Живко Попов, Божин Павловски, Радован Павловски, Богомил Ѓузел, ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип Блажо Боев или директорот за Национална историја Драги Ѓоргиев кој како член на комисијата за историја со Грција точно знае каков е притисокот од политиката кон македонската нација и култура.

Што порачаа во писмото деветмината храбри и одважни академици:

Девет членови на МАНУ проговорија за штетните договори, останатите молчат (ПИСМО)

Во продолжение список на сите членови на МАНУ

Одделение за лингвистика и литературна наука

Акад. Витомир Митевски (Потпишан)
Редовен член 

Vitomir.Mitevski@Gmail.Com

Акад. Ѓорги Поп-Атанасов
Редовен член 

 Popatanasov@Yahoo.Com

Акад. Зузана Тополињска (Zuzanna Topolińska)Редовен член (Потпишана)

 Zuzana@Manu.Edu.Mk +389 2 3129 215

Акад. Катица Ќулавкова (Потпишана)
Редовен член 

 Kkulavkova@Gmail.Com +389 2 3064 509

Проф. д-р Марјан Марковиќ (Потпишан)
Дописен член 

 Marjan@Manu.Edu.Mk +389 2 5111 213

Одделение за општествени науки

Акад. Абдулменаф БеџетиРедовен член 

 A.Bexheti@Seeu.Edu.Mk

Акад. Вера Битракова Грозданова (Потпишана)
Редовен член 

 Vbitrakova@Yahoo.Com +3892 3239 270

Акад. Владо Камбовски
Редовен член 

 Vladok@Manu.Edu.Mk +3892 3130 099

Акад. Гоце Петрески Редовен член 

 Gpetreski@Ukim.Edu.Mk +3892 3239 057

Акад. Таки Фити Редовен член 

 Fiti@Manu.Edu.Mk +3892 2464 110

Проф. д-р Драги Ѓоргиев
Дописен член 

 Gjorgiev.Dragi@Yahoo.Com +389 2 245 8106

Проф. д-р Изет Зеќири
Дописен член 

 I.Zeqiri@Seeu.Edu.Mk

Одделение за медицински науки

Акад. Момир Х. ПоленаковиќРедовен член 

 Maknepfro@T-Home.Mk +3892 3114 101

Акад. Нада Поп-ЈордановаРедовен член 

 Npopjordanova@Ymail.Com +3892 3238 338

Акад. Живко Попов
Редовен член 

 Zivkopopov2000@Yahoo.Com +3892 3114 112

Акад. Владимир Серафимоски
Редовен член 

 Vserafimoski@Yahoo.Com +3892 3063 936

Акад. Илија Филипче
Редовен член 

 Nino923@Hotmail.Com +3892 3178 038

Проф. д-р Александар Димовски (Потпишан)
Дописен член 

 Adimovski@Ff.Ukim.Edu.Mk +3892 3072 330

Проф. д-р Сашко Кедев (Потпишан)
Дописен член 

 Skedev@Mt.Net.Mk

Одделение за природно-математички и биотехнички науки

Акад. Дончо ДимовскиРедовен член 

 Donco@Iunona.Pmf.Ukim.Mk +3892 3068 323 ; +3892 3249 656

Акад. Глигор ЈовановскиРедовен член 

 Gligor@Iunona.Pmf.Ukim.Mk +3892 3225 444

Акад. Владо МатевскиРедовен член 

 Vladom@Iunona.Pmf.Ukim.Edu.Mk +3892 3469 085

Акад. Ѓорѓи ФилиповскиРедовен член 

 +3892 3178 315

Акад. Бојан Шоптрајанов
Редовен член 

 Bojan@Manu.Edu.Mk +3892 3071 773

Проф. д-р Блажо Боев
Дописен член 

Одделение за технички науки

Акад. Алајдин Абази Редовен член 

 A.Abazi@Seeu.Edu.Mk +389 44 356 110

Акад. Леонид Грчев
Редовен член 

 Leonid.Grcev@Gmail.Com +389 2 323 5429 Кат 2, Соба 3

Акад. Ратко Јанев (Потпишан)
Редовен член 

 Ratkojanev@Gmail.Com +389 2 3066 362

Акад. Глигор Каневче
Редовен член 

 Kanevce@Manu.Edu.Mk +389 46 263 256

Акад. Љупчо Коцарев
Редовен член 

 Lkocarev@Manu.Edu.Mk +389 2 3178 804

Акад. Јордан Поп-Јорданов
Редовен член 

 Jpj@Manu.Edu.Mk +389 2 3238 338

Одделение за уметности

Акад. Газанфер Бајрам
Редовен член 

 Gbayram@Manu.Edu.Mk +3892 3223 920

Акад. Богомил Ѓузел
Редовен член 

 Bgjuzel@Gmail.Com +3892 2043 634

Акад. Митко Маџунков
Редовен член 

 Mitkomadzunkov@Manu.Edu.Mk

Акад. Божин Павловски
Редовен член 

 Bozin@Westnet.Com.Au +3892 3176 429

Акад. Радован Павловски
Редовен член 

 +3892 3233 112

Акад. Георги Старделов
Редовен член 

 Stardel@Manu.Edu.Mk +389 2 3177 718

Акад. Луан Старова
Редовен член 

 Starova@Manu.Edu.Mk +389 2 3132 121

Акад. Васко Ташковски
Редовен член 

 +389 2 3120 011

Акад. Влада Урошевиќ
Редовен член 

 +389 2 3085 687

SHARE